Takatoshi Yamada

« Kaze no Mario » 1987-1988, Kodansha, 5 vol.

« Mash » 1990-1992 Shonen Sunday / Shogakukan, 11 vol.

« Itadakimasu ! » 1993-1995, Shonen Sunday / Shogakukan, 11 vol.

« Please ! » Yamada Takatoshi Soccer Short Stories 1994, Shogakukan

« Accidents » 1996-1999, Shonen Sunday / Shogakukan, 12 vol.

« Yell ! » 1996, Big Comic / Shogakukan, 1 vol.

« One & Only » 1999-2000, Shogakukan, 5 vol.

« Dr. Kotô » Young Sunday / Shogakukan, 20 vol. en cours

Alerte
suivre
Takatoshi Yamada